Przedstawiciele Samorządu w organach uczelnianych

RADA UCZELNI

Rada Uczelni to organ uczelni publicznej wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład rady uczelni wchodzi od 6 do 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Do działań Rady Uczelni zalicza się m. in. opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, wykonywanie innych zadań określonych w statucie, opiniowanie planu rzeczowo-finansowego czy zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Członkiem Rady Uczelni jest również Przewodniczący Parlamentu Studenckiego – Alan Celmerowski.


SENAT UEP

Senat to centralny organ kolegialny szkoły wyższej. Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie statutu, uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych, formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań, ustalanie programów studiów oraz opiniowanie kandydatów na Rektora, W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, w tym także studenci, którzy razem z doktorantami mają zagwarantowane nie mniej niż 20% liczby mandatów i są traktowani jako pełnoprawni senatorowie.

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

  • Alan Celmerowski
  • Dawid Kubczak
  • Julia Toczko
  • Wiktor Noworolnik
  • Tomasz Starzycki
  • Katarzyna Jurewicz

KOMISJA SENACKA DS. KSZTAŁCENIA

Senacka Komisja ds. Kształcenia stanowi organ pomocniczy Senatu. Do jej podstawowych zadań należy opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał związanych z kształceniem. W praktyce oznacza to, że Komisja zajmuje się opiniowaniem uchwał dotyczących ustalania oraz zmieniania programów studiów, warunków i trybu rekrutacji na studia, limitów kandydatów czy wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów wyższych i Regulaminu studiów doktoranckich.

Przedstawicielem studentów w Senackiej Komisji ds. Kształcenia jest Alan Celmerowski.


SENACKA KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Senacka Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą to organ pomocniczy Senatu, składający się z 9 osób. Do zadań Komisji należy opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności naukowej i zagranicznej.

Przedstawicielem studentów w tej komisji jest Dawid Kubczak.


SENACKA KOMISJA DS. ORGANIZACYJNO-STATUTOWYCH

Senacka Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych to organ pomocniczy Senatu, zajmujący się opiniowaniem zmian w regulaminach studiów oraz w statucie.

Przedstawicielką studentów w komisji jest Julia Toczko.


ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

Jeśli student nie zgadza się ze decyzją Komisji Dyscyplinarnej ds Studentów, to od orzeczenia można się odwołać. Wtedy sprawa trafia do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Obecność dwóch instancji ma zapewnić, że student został potraktowany sprawiedliwie i obiektywnie.

Do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej należą Julia Matuszak, Wiktoria Matkowska i Alan Celmerowski.


KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Czasami zdarza się, że czyn niegodny członka społeczności akademickiej popełnia nie student, a nauczyciel akademicki. W takich sytuacjach sprawa trafia do Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych. Komisja orzeka co do winy, a także formy kary. W skrajnych przypadkach Komisja może pozbawić nauczyciela akademickiego prawa do wykonywania zawodu na stałe lub na czas określony.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele studentów – Alan Celmerowski oraz Julia Toczko.


ZESPÓŁ DS. STRATEGII UEP

Prace związane z opracowaniem strategii naszej Uczelni należą do Zespołu ds. Strategii, który został powołany przez Rektora UEP prof. dr hab. Macieja Żukowskiego na lata 2021-2024. Zespołowi przewodniczy dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP. Strategia Uczelni stanowi bardzo ważny dokument, który wyznacza kierunki rozwoju Uczelni, określa najważniejsze cele oraz kluczowe działania w poszczególnych obszarach działania. Założeniem władz UEP oraz członków zespołu, jest aby strategia wprowadzała nową jakość zarówno do planowania strategicznego, jak również do sposobu raportowania jej realizacji.

Przedstawicielką studentów w zespole jest Julia Toczko.


KOMISJA REKTORSKA DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni ma na celu budowanie renomy UEP jako uczelni oferującej nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale także przyczyniającą się do rozwoju społecznego dzięki znaczącym wynikom rzetelnie prowadzonych badań naukowych, kształceniu kadry naukowej zdolnej do rywalizowania w prowadzonych badaniach z przedstawicielami wiodących ośrodków naukowych w kraju, Europie i świecie.


Do zadań Komisji należy także wzmacnianie wartości UEP jako uczelni angażującej się w dobrowolnie podjęte działania na rzecz społecznego otoczenia, uczelni promującej wolontariat pracowniczy, uczelni wspierającej zaangażowanie społeczne studentów, uczelni inicjującej i propagującej wszelkie formy pomocy społecznej adresowanej do osób fizycznych i organizacji, uczelni dbającej o środowisko naturalne. W działania Komisji wpisuje się również zintegrowanie społeczności akademickiej wokół podzielanych wspólnie wartości i celów. W szczególności chodzi o przywołanie idei uniwersytetu tradycyjnie pojmowanego jako wspólnota nauczycieli i studentów skupionych na dążeniu do rozwoju osobistego wyznaczonego poprzez wzrost kompetencji intelektualnych i społecznych.

Przedstawicielem studentów w Komisji Rektorskiej ds. SOU jest Dawid Kubczak.


RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa jest gremium opiniodawczym i doradczym rektora w zakresie kształcenia na studiach. Do zadań Rady należy dbanie o jakość programu studiów oraz jego aktualizowanie.


Przedstawicielami studentów w Radzie Programowej są Tomasz Starzycki, Martyna Michalska i Hubert Marczuk.