Komisja Rewizyjna PSUEP

Organem kontrolnym Parlamentu Studenckiego jest Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą posiadać minimum 18-sto miesięczne doświadczenie w działalności PSUEP, aby kandydować na to stanowisko.

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez organy Samorządu zapisów Regulaminu Samorządu Studenckiego. Ponadto KR zajmuje się kontrolą nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność PSUEP oraz przeprowadza ewaluację pracy Zarządu.

Organ kontrolny ma prawo wymagać od koordynatora projektu przedstawienia pisemnego sprawozdania z postępu prac nad powierzonym zadaniem, a w przypadku uchybienia obowiązków, KR może złożyć wniosek o odwołanie lub zawieszenie koordynatora.

W życiu codziennym Parlamentu KR zajmuje się utrzymaniem porządku w biurze, pilnowaniem obecności na posiedzeniach, przeprowadzaniem głosowań i przygotowaniem newslettera.